Powiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu SPZPiT PW w dniu 13.06.2024

Działając na podstawie § 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca

Politechniki Warszawskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które

odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie 18.00, w siedzibie Zespołu

Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z

następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Sprawdzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz

stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW

za rok 2023.

8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2023.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2023.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2023 rok.

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok

2023,

b) przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku

2023,

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2023,

12. Sprawy wniesione w trakcie zebrania.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki

Warszawskiej informuje, iż w przypadku braku wymaganego quorum (więcej niż ½

liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) na Zwyczajnym

Walnym Zebraniu zwołanym na dzień 13 czerwca 2024 roku na godzinę 18.00, ustala

się drugi termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania – 13 czerwca 2024 roku o

godzinie 18.30 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w

Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z porządkiem obrad jak wyżej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

informuje, że następujące dokumenty:

a. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2023,

b. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2023,

c. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2023

będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW :

www.spzpitpw.pl