Statut

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą nr 3/06/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 czerwca 2011 r.;
2) uchwałą nr 1/2013 Walnego Zebrania z dnia 13 czerwca 2013 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Postanowienia ogólne
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2.
  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia miasto stołeczne Warszawa.
  2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
§ 3.
  1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne, działającą na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
  2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 4.
  1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.
  2. Stowarzyszenie w zakresie swojego działania korzysta z wiedzy i doświadczenia specjalistów i może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych i prowadzenia swych spraw.
§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Cele i sposoby działania
§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • 1) integracja środowiska byłych i obecnych członków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Zespołem, oraz jego przyjaciół;
 • 2) wspieranie wysiłków władz Politechniki Warszawskiej na rzecz jej rozwoju oraz integracja środowiska i tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy absolwentami i przyjaciółmi Uczelni i Zespołu;
 • 3) podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez popularyzację i kultywowanie polskiej muzyki, pieśni i tańca ludowego;
 • 4) wychowywanie świadomego odbiorcy sztuki i kultury ludowej poprzez rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wrażliwości i zamiłowania do piękna polskiego folkloru;
 • 5) kształtowanie wrażliwości estetycznej a zwłaszcza podnoszenie kultury muzycznej oraz edukacji, nauki, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • 6) upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych i obywatelskich umożliwiających dzieciom, młodzieży i dorosłym uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska;
 • 7) inicjowanie i organizowanie działań promujących uczestnictwo w kulturze, aktywność twórczą, zdrowy styl życia oraz aktywny wypoczynek;
 • 8) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez animowanie działań wspólnot lokalnych i rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród mieszkańców aglomeracji warszawskiej;
 • 9) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • 10) promocja i organizacja wolontariatu.
§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • 1) działalność sceniczną i muzyczną;
 • 2) współorganizowanie imprez artystycznych;
 • 3) zbieranie i wykorzystywanie fachowej informacji i dokumentacji i prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie polskiej tradycji ludowej;
 • 4) wymianę informacji o pracy Stowarzyszenia, Zespołu, innych zespołów oraz o imprezach kulturalnych (występy chórów, orkiestr, zespołów baletowych), które mogłyby budzić zainteresowanie członków stowarzyszenia;
 • 5) okresowe spotkania, organizację oraz uczestnictwo w imprezach i uroczystościach okolicznościowych;
 • 6) wspieranie kierownictwa, rady artystycznej i rady Zespołu we wszelkich działaniach mających na celu podniesienie jego poziomu artystycznego i usprawnienie jego funkcjonowania;
 • 7) zapoznawanie aktualnych członków Zespołu z jego tradycją, twórcami programu, instruktorami i osiągnięciami artystycznymi;
 • 8) współdziałanie i współpracę z władzami Politechniki Warszawskiej, ze Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie uczelni;
 • 9) organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • 10) wspieranie młodzieży w samorozwoju poprzez umożliwienie uczestniczenia w różnego typu aktywności twórczej i kulturalnej;
 • 11) organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń dla młodzieży i dorosłych z dziedziny polskiej muzyki i tańca ludowego;
 • 12) tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia;
 • 13) działalność edytorską, w tym opracowywanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;
 • 14) organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze edukacyjnym;
 • 15) współpracę z innymi organizacjami kulturalnymi w kraju i za granicą;
 • 16) promocję Zespołu w kraju i za granicą.
§ 9.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • 1) członków zwyczajnych,
 • 2) członków honorowych.
§ 11.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – niezależnie od posiadanego obywatelstwa i miejsca zamieszkania, która identyfikuje się z celami Stowarzyszenia i aktywnie je propaguje i realizuje.

§ 12.
  1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, podejmując stosowną uchwałę na podstawie deklaracji w formie pisemnej lub elektronicznej.
  2. Zarząd rozpatruje złożoną deklarację na swoim najbliższym posiedzeniu.
  3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia skutecznego doręczenia zainteresowanemu treści tej uchwały w formie pisemnej lub elektronicznej.
§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • 1) udziału w zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zebraniu,
 • 2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • 3) uczestnictwa w działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • 4) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 14.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 • 1) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • 2) uczestniczenie w bieżących pracach Stowarzyszenia stosownie do swoich możliwości i umiejętności,
 • 3) terminowe opłacanie składek członkowskich.
§ 15.
 1. Członkostwo zwyczajne ustaje – na podstawie uchwały Zarządu – w przypadku:
  • 1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, złożonego Zarządowi w formie pisemnej lub elektronicznej;
  • 2) długotrwałego, nieusprawiedliwionego uchylania się od obowiązków wynikających ze statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
  • 3) niepłacenia składek członkowskich na zasadach określonych przez Zarząd.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu treści uchwały w przedmiocie wykluczenia.
 3. Odwołanie zostaje rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu. Do tego czasu wykluczony członek nie posiada praw członka.
§ 16.
  1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  2. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
  3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Władze Stowarzyszenia
§ 17.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • 1) Walne Zebranie,
  • 2) Zarząd,
  • 3) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku powstania wakatu w czasie trwania kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków danego organu.
Walne Zebranie
§ 18.
  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
  2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 19.

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku, w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd, nie później niż 30 czerwca roku następującego po zakończonym roku obrotowym.

§ 20.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
  • 1) z własnej inicjatywy;
  • 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  • 3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie od 2 do 6 tygodni od daty wpłynięcia wniosku lub podjęcia uchwały Zarządu i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
 3. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zebranie ma być zwołane w trybie §20 pkt 1.b lub 1.c – wniosek do Zarządu powinien zawierać proponowany porządek obrad.
§ 21.

Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie prowadzone jest przez przewodniczącego wybranego przez Walne Zebranie.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • 1) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • 2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • 3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • 4) uchwalanie zmian w statucie,
 • 5) nadawanie i pozbawienie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
 • 6) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
 • 7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • 8) ustalanie wysokości składek członkowskich.
§ 23.
 1. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział w pierwszym terminie nie mniej niż 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków, a w drugim terminie zebrania – 2/3 głosów obecnych uprawnionych członków.
Zarząd
§ 24.
 1. Zarząd kieruje dzialalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z trzech lub pięciu osób wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu w nowym składzie, wybiera on ze swojego grona przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co trzy miesiące. Jeśli przewodniczący nie może zwołać posiedzenia – posiedzenie zwołuje inny członek Zarządu.
§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • 2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu,
 • 3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 • 4) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 • 5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 • 6) uchwalanie regulaminów,
 • 7) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • 8) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
 • 9) wnioskowanie do Walnego Zebrania o ustalenie wysokości składek członkowskich,
 • 10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 • 11) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • 12) zwoływanie Walnych Zebrań,
 • 13) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
§ 26.

Do składania oświadczeń woli, w tym majątkowych, wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 27.

Członkowie Zarządu odpowiadają przed Walnym Zebraniem, z wyjątkiem naruszenia przepisów prawnych, kiedy to odpowiadają zgodnie z tymi przepisami.

§ 28.

Mandat członka Zarządu wygasa w razie:

 • 1) upływu kadencji,
 • 2) rezygnacji,
 • 3) odwołania przez Walne Zebranie w okresie kadencji,
 • 4) śmierci.
Komisja Rewizyjna
§ 29.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 30.
 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości i rzetelności oraz jej zgodności ze statutem.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądania wyjaśnienia.
 3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek złożyć sprawozdanie zwyczajnemu Walnemu Zebraniu z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Do mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 28.
Majątek Stowarzyszenia
§ 31.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • 1) składki członkowskie,
  • 2) darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  • 3) dotacje, subwencje i udziały, świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze,
  • 4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
  • 5) dochody uzyskane z odsetek z rachunków bankowych, z odsetek lokat kapitałowych,
  • 6) dochody z imprez publicznych i zbiórek,
  • 7) dochody z działalności gospodarczej.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.
Działalność gospodarcza
§ 32.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§ 33.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 34.

Zabronione jest:

 • 1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • 2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach;
 • 3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 35.
 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 23 ust. 2.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, uchwała ta powinna określić przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i powołać komisję likwidacyjną.
§ 36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 179, poz. 855 z późn. zm.).