Powiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu SPZPiT PW w dniu 22.06.2023

Działając na podstawie § 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które
odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie 18.00, w siedzibie Zespołu
Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z
następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Sprawdzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz stwierdzenie
  prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW
  za rok 2022.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW
  w roku 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2022.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2022 rok.
 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2022,
  b) przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2022,
  c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2022,
  d) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 12. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW na następną kadencję.
 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
 14. Sprawy wniesione w trakcie zebrania.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
  Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki
  Warszawskiej informuje, iż w przypadku braku wymaganego quorum (więcej niż ½ liczby
  członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) na Zwyczajnym Walnym Zebraniu
  zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 roku na godzinę 18.00, ustala się drugi termin odbycia
  Zwyczajnego Walnego Zebrania – 22 czerwca 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Zespołu
  Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z
  porządkiem obrad jak wyżej.
  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje,
  że następujące dokumenty:
  a. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2022,
  b. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2022,
  c. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2022,
  będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.