Zwyczajne Walne Zebranie 27.06.2019

Działając na podstawie § 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 18.30, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zebrania.
 4. Sprawdzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW za rok 2018.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW w roku 2018.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2018 rok oraz priorytetami i formami działania Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2018,
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2018,
  • przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018,
  • udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 12. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW na następną kadencję.
 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
 14. Sprawy wniesione w trakcie zebrania.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje, iż w przypadku braku wymaganego quorum (½ liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania +1) na Zwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 18.30, ustala się drugi termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania – 27 czerwca 2019 roku o godzinie 19.00 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z porządkiem obrad jak wyżej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje, że następujące dokumenty:

1) sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2018,
2) sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2018,
3) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018,

będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Zarząd

Dokumenty sprawozdawcze >>

<< powrót