Zwyczajne Walne Zebranie 07.06.2018

Działając na podstawie § 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 18.30, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zwyczajnego walnego zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego  Zebrania.
 4. Sprawdzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2017.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2017.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2017.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2017 rok oraz priorytetami i formami działania Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2017,
  2. Przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2017,
  3. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2017,
 12. Sprawy wniesione w trakcie zebrania.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje, iż w przypadku braku wymaganego quorum (½ liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) na Zwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym na dzień 7 czerwca 2018 roku na godzinę 18.30, ustala się drugi termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania – 7 czerwca 2018 roku o godzinie 19.00 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z porządkiem obrad jak wyżej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje, że następujące dokumenty:

 1. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za 2017 rok,
 2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w 2017 roku,
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 roku,

będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Zarząd

Dokumenty sprawozdawcze >>

<< powrót