Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia na dzień 30.06.2022

Szanowni Państwo

Działając na podstawie § 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku (czwartek) o godzinie 18.00, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Sprawdzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2021.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2021.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2021 rok oraz priorytetami i formami działania Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:
 12. przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2021,
 13. przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2021,
 14. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021,
 15. Sprawy wniesione w trakcie zebrania.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje, iż w przypadku braku wymaganego quorum (więcej niż ½ liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) na Zwyczajnym Walnym Zebraniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 18.00, ustala się drugi termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania – 30 czerwca 2022 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera),
z porządkiem obrad jak wyżej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje, że do wglądu są następujące dokumenty:

 1. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW w roku 2021 – plik PDF>>
 2. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW za rok 2021 – plik PDF>>
 3. pozostałe wyjaśnienia finansowe – plik PDF>>
 4. dodatkowe informacje i objaśnienia – plik PDF>>
 5. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021 – plik PDF>>

Zarząd SPZPiT PW